Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2016

rima
7907 cec0
Reposted fromlittlefool littlefool viaucieknijmi ucieknijmi
rima
rima
1652 2756
Reposted fromewaryst ewaryst viaucieknijmi ucieknijmi
rima
rima
8797 8ff7
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viaucieknijmi ucieknijmi
rima
4551 e897 500
Reposted fromdusix dusix viaucieknijmi ucieknijmi
rima
2062 abb8
Reposted frompleassure pleassure viaucieknijmi ucieknijmi
rima
Lern to let go. That is the key to happiness.
— Anonymous
rima
5106 dc7a
1x.com
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaucieknijmi ucieknijmi
rima
7306 7cfc
Reposted frombaskua baskua viasteffs steffs
rima
Mówił (..) o kobiecie, która przyszła do niego we łzach, bo jej pijany mąż nazwał ją dziwką. 
-Czy byłabyś zdenerwowana, gdyby ktoś nazwał Cię krzesłem? - zapytał ją ksiądz
-Oczywiście, że nie. - odparła kobieta.
-Dlaczego nie? - drążył.
-Bo wiem, że nie jestem krzesłem. - odpowiedziała.
-A nie wiesz, że nie jesteś dziwką?
— Regina Brett - "Bóg nigdy nie mruga"
Reposted frompouler pouler viasteffs steffs
rima
2702 b097
Reposted frombeyooonce beyooonce
rima
3107 bf8e
Reposted frombeyooonce beyooonce
rima
3216 95e4
Reposted frombeyooonce beyooonce
rima
3396 64e5
Reposted frombeyooonce beyooonce
rima
2335 9074 500
Reposted fromtinks tinks viarecommencer recommencer
rima
6714 f74d
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarecommencer recommencer
rima
2208 2740
Reposted fromparafina parafina viarecommencer recommencer
rima
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl