Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

rima
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viapunkahontaz punkahontaz
rima
7501 fc57 500
Reposted fromoll oll viapunkahontaz punkahontaz
5597 bbe5 500
Reposted fromPitch Pitch vianikelline nikelline
rima
7318 84af 500
no właśnie, dlaczego ?
rima
and you are home
Reposted fromforeveryoung foreveryoung viafashionette fashionette
rima
8944 9239
Reposted fromkrzysk krzysk viakomplikacja komplikacja
rima
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viakrychaa krychaa
rima
Za głośno? Co jest za głośne? Tylko cisza. Cisza, w której się człowiek rozpada jak w próżni.
— Erich Maria Remarque - "Łuk Triumfalny"
Reposted frommisery misery viacytaty cytaty
rima
To niesamowite ile może ważyć łza, jeśli serce boli.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty
rima
0259 6f5c
Reposted fromlaluna laluna viakomplikacja komplikacja
rima
6007 90c4
Reposted fromparkaboy parkaboy viakomplikacja komplikacja
rima
Człowiek nigdy nie jest uodporniony. Może się tylko do wielu rzeczy przyzwyczaić.
— Erich Maria Remarque - "Łuk Triumfalny"
Reposted frommisery misery viakomplikacja komplikacja
rima
1243 f15e
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakomplikacja komplikacja

July 10 2015

rima
0022 3005
Reposted fromEkran Ekran viabeinthe beinthe

June 30 2015

rima
Reposted frompeper peper viabeinthe beinthe

June 29 2015

rima
3094 2098
Reposted frommartynkowa martynkowa viadeceived deceived
rima
Reposted frompischus pischus viapapieroski papieroski
rima
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viakomplikacja komplikacja
rima
1074 3f36
Reposted frompollyanna pollyanna viabeinthe beinthe
rima
0196 4dce 500
Reposted fromppiotrus ppiotrus viabeinthe beinthe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl