Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2017

rima

Gdy Cię poznałam nie było żadnych znaków. Słońce nie zmieniło lokalizacji, ziemia nie zatrzęsła się. Nie było nawet fajerwerków, grzmotów czy uginających się nóg. Wiedziałam,wiedziałam jednak, że to Ty.

— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

February 21 2017

rima
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
Reposted fromyourtitle yourtitle viakomplikacja komplikacja
rima
Warto było oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
rima
6049 f71a
Reposted fromlaters laters vianattaly nattaly
rima
4314 8eef
Reposted fromczapajew czapajew viaskinnylove skinnylove
rima
2901 b479
rima
rima
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
rima
Słowami Szymborskiej: Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— tęsknię
Reposted fromgerundium gerundium viakomplikacja komplikacja
rima
7869 628d
Reposted fromtfu tfu viakomplikacja komplikacja
rima
Make it happen. Shock everyone.
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viacytaty cytaty
rima
4451 2536
Reposted fromskrzacik skrzacik viacolours colours
rima
Things, however, rarely happened the way you understood them. Mostly they just sort of drove up alongside what you thought was the case and then moved randomly down some other way.
— Lorrie Moore
Reposted frominto-black into-black viaphilomath philomath
rima
rima
1883 4610
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viaphilomath philomath
It takes courage to grow up and become who you really are
— E.E. Cummings  (via versteur)
Reposted fromink ink viaphilomath philomath
rima
rima
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viaNataly Nataly
rima
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan viakomplikacja komplikacja
rima
3489 94d5
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl